ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ο λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής είναι μια σχετικά απλή και ανώδυνη εξέταση για τον ασθενή , που όμως είναι πολύπλοκη στην ανάλυση και την ερμηνεία από τον ειδικό πνευμονολόγο. Αφορά σε σύνθετες παραμέτρους που αντανακλούν και ποσοτικοποιούν την φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος, και ειδικά των πνευμόνων.

 

Στο εργαστήριό μας εκτελούνται μετρήσεις των ως άνω παραμέτρων , από τις οποίες εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την πνευμονική λειτουργία του εξεταζόμενου ατόμου , τόσο για τη διάγνωση όσο και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ανταπόκρισης στη θεραπεία πολλών πνευμονικών παθήσεων.

Βασικές ιδιότητες ή καταστάσεις των πνευμόνων υπολογίζονται με τις εξετάσεις αυτές ( όπως για παράδειγμα η υπερδιάταση (hyperinflation) και η απώλεια ελαστικής δύναμης επαναφοράς στο πνευμονικό εμφύσημα , η παγίδευση αέρα (airtrapping) στο βρογχικό ασθμα αλλά και γενικά στα αποφρακτικά νοσήματα των πνευμόνων ,  η μειωμένη διατασιμότητα των πνευμόνων στην πνευμονική ίνωση ).

Ακολουθούν μερικοί απλουστευμένοι ορισμοί:

-Πνευμονικός Όγκοςείναι ο όγκος αέρα πουπεριέχεται σε κάποιο διακριτό διαμέρισμα ή χώροτων πνευμόνων.

-Η χωρητικότητα είναι άθροισμα όγκων. Ο δε όγκος δεν υποδιαιρείται.               -Στατικοί όγκοι καλούνται, σε αντίθεση με τους δυναμικούς όγκους, διότι η μέτρησή τους γίνεται σε στατικές συνθήκες, δηλαδή χωρίς να υπάρχει ροή αέρα.

Πνευμονικοί Όγκοι και Χωρητικότητες

1. Αναπνεόμενος όγκος (TIDALVOLUME , Vt)είναι ο όγκος αέρα που διακινείταιαπό το αναπνευστικό σύστημα κατά την διάρκεια κάθε ήρεμης αναπνοής.

2. Λειτουργική Υπολειπόμενη Χωρητικότητα (FUNCTIONALRESIDUALCAPACITY ,FRC)είναι ο όγκος αέρα που παραμένει εντός του αναπνευστικού συστήματος στο τέλος ήρεμης εκπνοής. Καλείται και τελοεκπνευστικός όγκος.

3. Ολική Πνευμονική Χωρητικότητα (TOTALLUNGCAPACITY)είναι ο όγκοςαέρα που περιέχεται στο αναπνευστικό σύστημα στην μέγιστη εισπνευστικήθέση.

4. Υπολειπόμενος όγκος (RESIDUALVOLUME, RV) είναι ο όγκος αέρα πουπαραμένει εντός του αναπνευστικού συστήματος μετά από μέγιστη εκπνοή.

5. Ζωτική Χωρητικότητα( VITALCAPACITY, VC)είναι ο όγκος αέρα που εκπνέεταιαπό την μέγιστη εισπνευστική θέση προς την μέγιστη εκπνευστική θέση ή καιαντιστρόφωςβιαίωςή βραδέως.

6. Εισπνευστική Χωρητικότητα (INSPIRATORYCAPACITY, IC)είναι ο όγκος αέραπου εισπνέεται από την Λειτουργική Υπολειπόμενη Χωρητικότητα ως τηνμέγιστη εισπνευστική θέση.

7. Εισπνευστικός εφεδρικός όγκος(INSPIRATORYRESERVEVOLUME, IRV)είναι ο όγκος αέρα που αντιστοιχεί μεταξύ VΤ και TLC.

8. Εκπνευστικός εφεδρικός όγκος (EXPIRATORYRESERVEVOLUME, ERV)είναι ο όγκος αέρα που αντιστοιχεί μεταξύ FRC και RV.